Mazandaran cement co

 

Contact:

 

(9821+)8878563

 

http://www.mazandarancement.com

 

project@mazandarancement.com

 

 

Zarrin Cement

 

Contact:

 

(+9821)88491284

 

http://www.zarrincement.com

 

info@zarrincement.com

 

Gilan Cement

 

Contact:

 

(+9821)66760102

 

 http://www.gilancement.com

 

 info@gilancement.com

 

Abyek Cement

 

Contact:

 

(+9821)8873320

 

www.abyekcement.com/en

 

headoffice@abyekcement.com

 

Abadeh Cement

 

Contact :

 

(+9821)88727117

 

http://abadehcement.com

 

info@abadehcement.com 

 

Arta Ardebil Cement

 

Contact:

 

(+9821)23571

 

http://aacc.espandar.com

 

info.aacc@espandar.ir

 

Khoy Cement

 

Contact :

 

(+9821)23571

 

http://www.khoycement.com

 

info@khoycement.com

 

Ardestan Cement

 

Contact :

 

(+9831)36681710

 

http://www.ardestancement.com/home/en/

 

info@ardestancement.com

 

Urmia Cement

 

Contact:

 

(+9821)88748955

 

 http://www.urmiacement.com/en/

 

info@urmiacement.com

 

Estahban Cement

 

Contact :

 

(+9871)36332122

 

https://www.estahbancement.com   

 

info@estahbancement.com 

 

Isfahan Cement

 

Contact:

 

(+9831)37885100

 

https://en.isfahancement.com/

 

info@isfahancement.com

 

Ekbatan Cement

 

Contact :

 

(+9821)23571

 

http://www.espandar.com

 

ekcc@ekbatancement.com

 

Ilam cement

 

Contact :

 

(+9821)66341461

 

https://ilamcement.com/en

 

info@ilamcement.com

 

Bojnourd Cement

 

Contact:

 

(+9821)8875957

 

http://www.bojnourdcement.com

 

 tehranoffice@bojnourdcement.com 

 

Behbahan Cement

 

Contact :

 

(+9821)88215626

 

http://www.behcco.ir

 

info@behcco.ir

 

Bukan Cement

 

Contact : 

 

(+9821)22278190

 

http://bukancement.com

 

info@bukancement.com

 

Tehran Cement

 

Contact:

 

(+9821)66708391

 

http://tehrancement.co.ir

 

info@tehrancement.com

 

Peyvand Golestan Cement

 

Contact :

 

(+9821)88175110

 

http://www.pgcement.ir/en

 

pgcement@pgcement.ir 

 

Jovein Cement

 

Contact:

 

(+9821)88800619

 

http://joveincement.ir/en

 

info@joveincement.com

 

Khash Cement

 

Contact:

 

(+9821)42147777

 

http://en.khashcement.com

 

khash@khashcement.com

 

Khazar Cement

 

Contact:

 

(+9821)8830893

 

http://www.khazarcement.ir

 

info@khazarcement.ir

 

khamseh cement

 

(+9821)8854132

 

http://khamsehcement.com/en

 

fallahi@khamsehcement.com

 

khuzestan cement

 

Contact:

 

(+9821)88693056

 

http://www.khuzestan-cement.ir

 

info@khcco.com

 

Darab Cement

 

Contact:

 

(9871+)53540021

 

http://www.darabcement.com

 

info@darabcement.com

 

Dashtestan Cement

 

(+9821)88881402

 

http://www.dashtestancement.com

 

info@dashtestancement.com

 

Doroud Cement

 

Contact:

 

(9821+)88614901

 

http://www.dcco.ir

 

doroudcementco.orders@yahoo.com

 

Zabol Cement

 

Contact:

 

(+9821)88734796

 

http://www.zabolcement.com

 

info@zabolcement.com

 

Zaveh Torbat Cement

 

Contact:

 

(+9851)36047415

 

http://www.ztcc.ir/index.php/en

 

info@ztcc.ir

 

Zanjan Cement

 

Contact :

 

(+9824)34338388

 

http://zanjancement.com

 

pr@zanjancement.com

 

Sarooj Isfahan Cement

 

Contact:

 

(+9831)36644041

 

http://www.saroojicc.ir

 

info@saroojicc.com

 

Sarooj Boushehr

 

Contact :

 

(+9821)88670711

 

http://www.kangancement.ir

 

info@kangancement.com

 

Saman Cement

 

Contact :

 

(+9821)88518035

 

http://www.samancement.com

 

info@sgcement.com

 

Saveh Cement

 

(+9821)88100723

 

http://www.savehcement.com

 

info@SavehCement.com

 

Saveh White Cement

 

Contact :

 

http://www.savehcement.com

 

Sepahan Cement

 

Contact:

 

(+9821)22277465

 

 

www.sepahancement.com/home/en

 

info@sepahancement.com

 

Urmia White Cement

 

Contact :

 

(+9844)33732330

 

http://u-w-cement.com/en

info@u-w-cement.com

 

Shargh White Cement

 

Contact:

 

(+9821)88798032

 

http://www.sharghwhitecement.ir

 

info@sharghwhitecement.com

 

Neyriz Cement

 

Contact:

 

(+9871)53830006

 

http://www.neyrizcement.com

 

info@neyrizcement.com 

 

Shahroud Cement

 

Contact:

 

(+9821)88027441

 

http://www.shahroudcement.com

 

info@shahroudcement.com 

 

Shargh Cement

 

Contact:

 

(+9821)88792467

 

http://www.sharghcement.ir

 

tehran@sharghcement.ir

 

Shahrekord Cement

 

Contact:

 

(+9821)88704400

 

 http://shahrekordcement.com

 

 info@shahrekordcement.com

 

Omran Anarak Cement

 

Contact :

 

(+9821)88523770

 

http://www.delijancement.com/en

 

 simanomran@yahoo.com

 

Omran Anarak Cement

 

Contact :

 

(+9821)88523770

 

http://www.delijancement.com/en

 

 simanomran@yahoo.com

 

Gharb Cement

 

Contact:

 

(+9821)88053094 

 

http://www.gharbcement.com

 

 info@gharbcement.com

 

Fars Cement

 

Contact:

 

(+9871)38228644 

 

http://www.farscement.com

 

info@farscement.com

 

 Fars nov Cement

 

Contact:

 

(+9871)36334955 

 

http://www.farsnov.com

 

info@farsnov.com

 

Qayen Cement

 

Contact:

 

(+9821)88956455 

 

http://www.qayencement.com

 

info@qayencement.com

 

Firoozkoh Cement

 

Contact :

 

(+9821)88518688 

 

http://www.fikcc.com

 

info@fikcc.com