پیام مدیر عامل :

شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان به عنوان بازوی صادراتی انجمن کارفرمایان صنعت سیمان ، آماده همکاری با شرکت های سیمانی سهامدار و غیر سهامدار در رابطه با توسعه صادرات و رفع و کاهش مشکلات صادراتی سیمان می باشد . 

در این زمینه از اطلاعات هر بازار ، آمار صادرات و واردات سیمان هرکشور ، تا بررسی تهدید های پیش رو و فرصت های قابل استفاده در دوره های زمانی تهیه و تقدیم صنعت سیمان می شود . 

در حال حاضر تمرکز شرکت بر مرز های شلمچه و خرمشهر قرار گرفته که از این دو مرز یک چهارم کلینکر ایران صادر می گردد . گام بعدی حضور مستقیم در بندر امام خمینی (ره) می باشد . با جمع این سه خروجی نیمی از کلینکر ایران در کنترل صاحبان صنعت سیمان قرار گرفته تا قیمت شکنی و ارزان فروشی کلینکر و سیمان به کمترین میزان خود برسد .

شرکت توسعه صادرات همواره آماده کمک بی منت به کل صنعت سیمان جهت صادرات می باشد . 

مدیر عامل