نگاهی به عملکرد صنعت سیمان ترکیه در سال 2019

سال 2019 برای صنعت سیمان ترکیه سال پرفراز و نشیبی بود . اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی آمریکا از یکسو ، و مناقشات و درگیری های مرزی از سوی دیگر باعث ایجاد بی‌ثباتیِ نسبی در اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی شدند . با این حال ، صنعتگران سیمان ترکیه توانستند ، با اتخاذ رویکرد مناسب ، ورق را به نفع خود برگردانند . . . . . . . . . . . .

در سال 2019 ، در اثر رکود وحشتناک بازار داخل ، حجم تولیدات کارخانجات سیمان ترکیه ، با افتی 21 درصدی ( حدوداً 16 میلیون تن ) در قیاس با سال 2018 ، به 56/9 میلیون تن رسید . فروشهای داخلی سیمان نیز دقیقاً همین روند را طی کرد و 30 درصد ( معادل 19 میلیون تن ) پایین آمد و به 45/4 میلیون تن تنزل کرد .  

ترک ها اما توانستند با اتخاذ رویکردی مدّبرانه صادرات سیمانشان را 48 درصد و صادرات کلینکرشان را نیز 98 درصد افزایش دهند و جبران مافات کنند . همانطور که در نمودار زیر نیز پیداست ، در سال 2019 صنعت سیمان ترکیه بیش از 11 میلیون تن سیمان و بالغ بر 11/6 میلیون تن کلینکر صادر کرده که تمام ادوار تاریخ خود بی سابقه بوده است.


 در جداول زیر ، بازارهای سیمان صادراتی ترکیه به تفکیک مقصد نشان داده شده‌اند –کلیک کنید