موضــوع فعالیــت های شرکت 

 تهیــه ، خریــد و فــروش انــواع ســیمان و کلینکــر و نیــز کلیــه  مصالــح سـاختمانی در داخـل و خـارج از کشـور و صـادرات آن بـه کلیـۀ کشـورهای جهـان و همچنیـن واردات کلیـۀ ماشـین آلات و مـواد اولیـۀ مرتبــط بــا مصالــح ســاختمانی و ســیمان مــورد نیــاز شــرکت های داخــل کشــور و مشــارکت و ســرمایه گــذاری در کلیــە ی کارخانجــات تولیـدی و صنعتـی سـاختمانی و همچنین تاسـیس شـرکت در صنعـت سـیمان .

فعالیت ها :  

  • تهیه ، خرید و فروش انواع سیمان و کلینکر و نیز کلیه مصالح ساختمانی در داخل و خارج از کشور و صادرات آن
  • واردات کلیۀ ماشین آلات و مواد اولیۀ مرتبط با مصالح ساختمانی و سیمان مورد نیاز شرکتهای داخل کشور
  • مشارکت و سرمایه گذاری در کلیۀ کارخانجات تولیدی و صنعتی ساختمانی
  • تاسیس شرکت در صنعت سیمان
  • شرکت در کلیۀ نمایشگاه های داخلی و خارجی
  • شرکت در کلیۀ مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی )
  • اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و نیز کلیۀ کشورهای منطقه و جهان
  • ایجاد شعب در سراسر ایران و جهان
  • اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیۀ بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیۀ شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطورکلی هرگونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و سوددهی داشته باشد.