مرز چذابه

این مرز ، در منطقه ای به همین نام ، در ۱۷ کیلومتری شمال غربی شهر بُستان در استان خوزستان واقع شده . چذّابه ، چه از حیث امنیتی و چه از نظر اقتصادی ، از اهمیت راهبردی بسیار برخوردار است و در صورت توسعۀ زیرساختهای لازم ( و تسریع روند صادرات ) می تواند در رونق بخشی به تجارت دوجانبۀ ایران و عراق نقش پررنگ تری را ایفاء کند .

نزدیکترین کارخانجات تا مرز چذابه ، به ترتیب ، عبارتند از :

سیمان کارون (224 کیلومتر) ، سیمان خوزستان (242 کیلومتر) و سیمان بهبهان (338 کیلومتر) .