مرز لطف آباد

مرز لطف‌آباد در شهرستان درگز در استان خراسان رضوی ایران واقع شده . حجم ترددی که اکنون از طریق این مرز به ترکمنستان صورت می گیرد حدوداً 400 دستگاه کامیون در روز است .

کارخانۀ سیمان بجنورد ( با 244 کیلومتر فاصله ) ، سیمان شرق (با 276 کیلومتر فاصله )  سیمان جُوِین ( با 400 کیلومتر فاصله ) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات سیمان تا مرز لطف آباد هستند .