مرز ریمدان چابهار

مرز ریمدان چابهار ، واقع شده در ۱۲۰ کیلومتری شرق چابهار ، در سال ۱۳۸۹ تاسیس ، و در شهریور ۱۳۹۵ به گذرگاه رسمی مرزی ارتقاء یافته است . این مرز ، به سبب نزدیکی به مراکز تجاری پاکستان ( بنادر کراچی و گوآدر ) ، این پتانسیل را دارد که در مبادلات تجاری دو کشور نقشی راهبردی را ایفاء کند ، منتهی  ضعف امکانات زیرساختی ابتدایی ( نظیر عدم استقرار ارگان های مربوطه در مرز ، فقدان شبکه های آب و برق و تلفن ، وضعیت نامناسب جاده های ارتباطی و . . . . )  منجر به صعوبت صادرات و واردات از مجرای مرز ریمدان ، و نتیجتاً پایین آمدن حجم مراودات بازرگانی شده است . مرز ریمدان با داشتن تنها 650 کیلومتر فاصله تا بندر کراچی ، بزرگترین مرکز تجاری اقتصادی کشور پاکستان ، از موقعیت ممتازی جهت توسعۀ روزافزون مراودات تجاری با آن کشور برخوردار است .

کارخانۀ سیمان خاش ، با 467کیلومتر فاصله ، نزدیکترین کارخانۀ سیمان تا این مرز است .