مرز تمرچین

بازارچه مرزی تمرچین در ۱۱ کیلومتری شهرستان پیرانشهر در نقطه مشترک مرزی بین ایران و عراق واقع گردیده . این بازارچه در سال ۱۳۷۴ افتتاح شده است .

در حال حاضر ، تنها صادرکنندۀ سیمان از مرز تمرچین شرکت سیمان صوفیان است که در فاصله307 کیلومتری کارخانه واقع شده .