مرز باجگیران

شهر باجگیران ، از توابع قوچان در استان خراسان رضوی ( در شمال شرق ایران ) ، نقطه صفر مرزی میان ایران و ترکمنستان است . این شهر در فاصله حدوداً ۲۰۰ کیلومتریِ مشهد مقدس ، و ۵۵ کیلومتری عشق آباد پایتخت  ترکمنستان واقع  شده . در این شهر ، یکی از بازارچه های رسمی مشترک بین ایران و ترکمنستان نیز قرار دارد  .

کارخانۀ سیمان بجنورد ( با 131 کیلومتر فاصله ) ، سیمان شرق ( 207 کیلومتر ) و سیمان جُوِین ( 284 کیلومتر) به ترتیب نزدیکترین کارخانجات تا مرز باجگیران هستند .