http://www.qayencement.com

شرکت سیمان قاین در حال حاضر، تولید کننده سیمان های پرتلند خاکستری تیپ ۳۲۵ – ۱ ، تیپ ۴۲۵ – ۱ ، تیپ ۲ ، تیپ ۵ و پرتلند پوزولانی مطابق با استاندارد ملی ایران می باشد.

مدیریت عالی شرکت استقرار سیستم های مدیریتی :

ISO ۱۴۰۰۱ : ۲۰۰۴
ISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۸
OHSAS ۱۸۰۰۱ : ۲۰۰۷

را در رأس راهبرد خود قرار داده و با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه و اجرای آن در جهت تولید محصول با کیفیت و رعایت اصل مشتری مداری، حفاظت از محیط زیست و ایجاد محیط کار ایمن با توجه به سلامت بهداشت شغلی پرسنل، خود را متعهد به رعایت و پیشبرد اهداف شرکت می داند .