دوره های آموزشی تخصصی

دوره های آموزشی برگزار شده :

  • دوره رفع تعهد ارزی
  • دوره تازه های اینکوترمز
  • دوره اصول و فنون مذاکرات
  • دوره رفع تعهد ارزی ۲
  • دوره اصول صادرات گام به گام