درباره ما

معرفی

این شرکت ، به منظور بسترسازی و ایجاد تسهیلات در امر صادرات  و  نیز  تقویت جایگاه رقابتی صادرکنندگان سیمان و کلینکر تاسیس شد . شرکت توسعۀ صادرات صنعت سیمان تامین کنندۀ سیمان و کلینکر مورد نیاز کشورهای منطقه و همجوار می باشد 

شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان (سهامی خاص) ، در تاریخ بیستم مهرماه 1388 ، با سرمایۀ 140 میلیارد ریال ،

و به شناسۀ ملی 10104067886 ، تحت شمارۀ 358661 ، در ادارۀ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید .