در روز دوشنبه مورخ 28 مهر 1399 ، مدیر کل راه آهن خوزستان در معیّت مدیر راه آهن خرمشهر و نیز مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان بازدیدی داشتند از پایانه اروند تا امکان اتصال آن به خط آهن سراسری کشور را بررسی نمایند.

طی این بازدید ، گفتگوهای سازنده‌ای بین طرفین صورت گرفت و این نتیجه حاصل شد که با به کارگیری تمهیدات مناسب و رفع چالش‌های موجود می‌توان از ایستگاه ریلی جهت تخلیه کلینکر استفاده کرد.

کارشناسان شرکت سیمان آبیک نیز جهت بررسی اوضاع و نحوه ارسال کلینکر در این جلسه حضور داشتند و ، ضمن بحث و تبادل نظر ، به ارائۀ راهکارهای مناسب جهت بهینه‌سازی ، توسعه و ارتقاء زیرساختهای فنی سایت پرداختند.