بازدید مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان و همراهان از مرز میل ۷۸ و بازارچه مرزی ماهیرود

مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان به همراه رییس هیات مدیره سیمان باقران و نیز با مشایعت مدیرعامل سیمان قائن و مشاور ارشد مدیرعامل سیمان فارس و خوزستان روز دوشنبه چهاردهم مهرماه از مرز میل ۷۸ و بازارچه مرزی ماهیرود بازدید به عمل آوردند. این بازدید جهت اجرای تصمیم کارگروه صادرات به افغانستان به منظور بررسی قیمت سیمان در مرز انجام گردید.

در همین راستا شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان موظف گردید با سرکشی مداوم به مرزها آخرین وضعیت قیمت و مشکلات موجود را به کارگروه گزارش نماید.

ضمن این بازدید آقای الهی ، مدیر پایانه مرزی ماهیرود ، از تخصیص امکانات ویژه برای صادرات سیمان به شرکتهای داخل استان خراسان جنوبی خبر داد و به این ترتیب تریلرهای حامل سیمان بدون اخذ نوبت و حضور در صف طویل ۵ کیلومتری وارد ترمینال مرزی خواهند شد.