آمار صادرات کلینکر و سیمان
بر اساس خروجی گمرک

صادرات کلینکر

صادرات سیمان خاکستری

صادرات سیمان سفید